Vedtægter

§1
Navn, stiftelse og dækningsområde

Rådets navn er ”Dansk Ambulance Råd” (Danish Ambulance Council) og er stiftet den 8. november 2002.
Rådet er stiftet af ambulancereddernes faglige klubber i Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA) og Fagligt Fælles Forbund (3F).
Dansk Ambulance Råd stadfæstede sin uafhængighed i 2016, ved at fjerne tilknytningskravet til de faglige klubber i Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA) og Fagligt Fælles Forbund (3F).
Rådets geografiske område er Danmark.

§2
Formål

Rådet fungerer som et koordinerende og rådgivende organ (fagligt referenceorgan), der samarbejder med sundhedsadministrative myndigheder og med organisationer, som underviser og agerer i forbindelse med ambulancevirksomhed i Danmark.
Rådet skal i samarbejde med beslægtede organisationer, såvel nationalt som internationalt, søge at fremme accepten af ambulancefaget.

§3
Medlemmer

Dansk Ambulance Råd kan optage enkelt person eller organisationer/klubber som medlemmer.
Enkeltstående medlemmer skal være aktive ambulancereddere, være under uddannelse til ambulanceredder eller være beskæftiget med funktioner/formål der målrettet arbejder med varetagelse af ambulancereddernes faglige udvikling.
Organisationer/klubber skal have til formål at varetage ambulancereddernes faglige udvikling.
Medlemmer af Dansk Ambulance Råd kan kun optages efter forudgående beslutning i bestyrelsen.

§4
Rådets ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt bestyrelsesmedlemmer fra hver af de fem regioner.

Stk. 2. Hver region nedsætter et lokaludvalg, som kan udpege maks. to repræsentanter til bestyrelsen. Det tilstræbes at alle entreprenører er repræsenteret i de lokale råd.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og vælger selv ud af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse udgør forretningsudvalget. Bestyrelsen udfærdiger sin egen forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen skal altid inddrages i nationale høringer og presseformidling, men kan vælge at overlade det til et lokaludvalg.

Stk. 5.  Nødvendige udgifter afholdes af Dansk Ambulance Råd.

Stk. 6. Rådet forpligtes ved formandens og næstformandens underskrift i fællesskab. Rådets økonomiske forhold kan dog varetages af formanden eller næstformanden i fællesskab med kassereren.

Stk. 7. Rådets adresse varetages af formanden, og denne følger således formandsposten.

Stk. 8. Andelen af bestyrelsesmedlemmer der ikke har en baggrund som ambulanceredder, må ikke overstige 25%.

§5
Møder og generalforsamling

Stk. 1. Rådet afholder møder efter behov. Der føres protokol over alle rådets møder.

Stk. 2. Generalforsamlingen er rådets højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan ændre, ophæve eller vedtage nye ændringer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts eller april måned.
Generalforsamlingen indkaldes via hjemmesiden til medlemmerne mindst 1 måned i forvejen.
Eventuelle forslag til dagsordenen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Der føres protokol over generalforsamlinger

Ved generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab, budgetforslag og kontingentfastsættelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant for 1 år ad gangen. (Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant kan ikke vælges ud af bestyrelsens midte. Genvalg kan finde sted.)
  6. Eventuelt

§6
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det betimeligt.
Der skal indleveres skriftlig begæring med en motiveret dagsorden herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, man ønsker behandlet. Sådanne forslag må ikke stride mod rådets formål/virke.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af forslagsstillerne er tilstede.

§7
Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer, herunder opløsning af Dansk Ambulance Råd, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af rådets medlemsorganisationer/-klubber stemmer herfor. Dette kan om nødvendigt ske ved skriftlig afstemning.
Vedtægtsændringer skal ske med afstemning over 2 møder og i henhold til §6.

§8
Kontingent

Kontingent for enkeltmand: 50kr/ mrd.

Enkeltmand kan, inden for regionsgrænsen, gå sammen og lave en samlet indmelding, med samlet indbetaling.
I dette tilfælde vil kontingentet være:

Over 5 medlemmer. 40 kr/mrd.
Over 10 medlemmer. 30 kr/mrd.
Over 50 medlemmer. 20 kr/mrd.
Over 100 medlemmer. 10 kr/mrd.

Kontingent for organisationer/klubber:

Over 5 medlemmer. 40 kr/mrd. Pr. medlem
Over 10 medlemmer. 30 kr/mrd. Pr. medlem
Over 50 medlemmer. 20 kr/mrd. Pr. medlem
Over 100 medlemmer. 10 kr/mrd. Pr. medlem

Organisationer/firmaer der driver ambulancevirksomhed og beskæftiger aktive ambulancereddere, som udfører deres virke i den danske ambulancetjeneste for de danske regioner. Kan lave en samlet indmelding for deres ambulancereddere og ambulanceredder elever, uagtet at deres virksomhed dækker flere regioner.
Kontingentet fastsættes j.f. betingelser for organisationer/klubber.
Kontingentet betales forud for ét år af gangen.
Ved automatisk bankoverførsel kan enkeltmand betale kontingent forud for én måned af gangen.
Ændringer i kontingent skal vedtages på generalforsamling.

§9
Opløsning

I tilfælde af rådets opløsning tilfalder evt. indestående midler til en humanitær organisation efter bestyrelsens valg.

Således vedtaget den 20. april 2018