Vedtægter (13. juni 2016)

§1
Navn, stiftelse og dækningsområde

Rådets navn er ”Dansk Ambulance Råd” (Danish Ambulance Council) og er stiftet den 8. november 2002.
Rådet er stiftet af ambulancereddernes faglige klubber i Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA) og Fagligt Fælles Forbund (3F).
Rådets geografiske område er Danmark.

 

§2
Formål

Rådet fungerer som et koordinerende og rådgivende organ (fagligt referenceorgan), der samarbejder med sundhedsadministrative myndigheder og med organisationer, som underviser og agerer i forbindelse med ambulancevirksomhed i Danmark.
Rådet skal i samarbejde med beslægtede organisationer, såvel nationalt som internationalt, søge at fremme accepten af ambulancefaget.

 

§3
Medlemmer

Dansk Ambulance Råd kan kun optage organisationer/klubber, hvis formål blandt andet er at varetage ambulanceredderenes faglige udvikling.
Medlemmer af Dansk Ambulance Råd kan kun optages efter forudgående beslutning i bestyrelsen.

 

§4
Rådets ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt bestyrelsesmedlemmer fra hver af de fem regioner.

Stk. 2. Hver region nedsætter et lokaludvalg, som kan udpege maks. to repræsentanter til bestyrelsen. Det tilstræbes at alle faglige klubber i de regioner som er repræsenteret med et medlem hver i bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og vælger selv ud af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse udgør forretningsudvalget. Bestyrelsen udfærdiger sin egen forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen skal altid inddrages i nationale høringer og presseformidling, men kan vælge at overlade det til et lokaludvalg.

Stk. 5.  Nødvendige udgifter afholdes af Dansk Ambulance Råd.

Stk. 6. Rådet forpligtes ved formandens og næstformandens underskrift i fællesskab. Rådets økonomiske forhold kan dog varetages af formanden eller næstformanden i fællesskab med kassereren.

Stk. 7. Rådets adresse varetages af formanden, og denne følger således formandsposten.

 

§5
Møder og generalforsamling

Stk. 1. Rådet afholder møder efter behov. Der føres protokol over alle rådets møder.

Stk. 2. Generalforsamlingen er rådets højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan ændre, ophæve eller vedtage nye ændringer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts eller april måned.
Generalforsamlingen indkaldes via hjemmesiden til medlemmerne mindst 1 måned i forvejen.
Eventuelle forslag til dagsordenen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Der føres protokol over generalforsamlinger

Ved generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab, budgetforslag og kontingentfastsættelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant for 1 år ad gangen. (Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant kan ikke vælges ud af bestyrelsens midte. Genvalg kan finde sted.)
  6. Eventuelt

§6
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det betimeligt.
Der skal indleveres skriftlig begæring med en motiveret dagsorden herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, man ønsker behandlet. Sådanne forslag må ikke stride mod rådets formål/virke.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af forslagsstillerne er tilstede.

 

§7

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer, herunder opløsning af Dansk Ambulance Råd, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af rådets medlemsorganisationer/-klubber stemmer herfor. Dette kan om nødvendigt ske ved skriftlig afstemning.
Vedtægtsændringer skal ske med afstemning over 2 møder og i henhold til §6.

 

§8
Opløsning

I tilfælde af rådets opløsning tilfalder evt. indestående midler til en humanitær organisation efter bestyrelsens valg.

 

Således vedtaget den 13. juni 2016